Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mimundo
2910 13e1 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
mimundo
0319 b06b 500
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
mimundo
Reposted fromlifeless lifeless viascorpix scorpix
mimundo
9643 4592 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
mimundo
4498 4e8b 500
Reposted fromrudosci rudosci viascorpix scorpix
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viascorpix scorpix
mimundo
5319 4d4c
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
5868 370b 500
Reposted fromtwice twice viascorpix scorpix
mimundo
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viascorpix scorpix
mimundo
Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie skrzywdzić.
— Stephen King
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
mimundo
Reposted fromworst-case worst-case viascorpix scorpix
mimundo
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viascorpix scorpix
mimundo
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawerterowska werterowska
mimundo
mimundo
mimundo
mimundo
mimundo
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawerterowska werterowska
mimundo
4493 871c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl