Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mimundo
Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie skrzywdzić.
— Stephen King
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
mimundo
Reposted fromworst-case worst-case viascorpix scorpix
mimundo
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viascorpix scorpix
mimundo
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawerterowska werterowska
mimundo
mimundo
mimundo
mimundo
mimundo
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawerterowska werterowska
mimundo
4493 871c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
mimundo
0856 94ce
Reposted fromscorpix scorpix
mimundo
0860 2d60
Reposted fromscorpix scorpix
mimundo
0864 c747
Reposted fromscorpix scorpix
mimundo
mimundo
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawerterowska werterowska
mimundo
4493 871c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
mimundo
0856 94ce
Reposted fromscorpix scorpix
mimundo
0860 2d60
Reposted fromscorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl