Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mimundo
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawerterowska werterowska
mimundo
mimundo
mimundo
mimundo
mimundo
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawerterowska werterowska
mimundo
4493 871c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
mimundo
0856 94ce
Reposted fromscorpix scorpix
mimundo
0860 2d60
Reposted fromscorpix scorpix
mimundo
0864 c747
Reposted fromscorpix scorpix
mimundo
mimundo
0015 7320 500
mimundo
5603 bb82 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viascorpix scorpix
mimundo
INSPIRACJA. 


mimundo
Lubię zapach kwiatów, dobry teatr, piękne wiersze, kultowe filmy i Twój zapach. Twoje perfumy i Twoja męskość jest już moim ulubionym zapachem.
mimundo
W dzień jest jako tako, ale w nocy zaczynam o niej myśleć. To wszystko zaczyna się właśnie w nocy. Mam własne kino, ale ja z tego kina nie mogę wyjść. I to są właśnie moje noce.
— Marek Hłasko
Reposted fromrol rol viawerterowska werterowska
mimundo
1537 2698
Reposted fromhomosuperior homosuperior viaPawelS PawelS
mimundo
Alone in the Rye
Reposted fromPawelS PawelS
mimundo
5292 7b75
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaBalsamistka Balsamistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl